poniedziałek, 31 sierpnia 2009

31.08.2009 - 75 urodziny Janusza Kalinowskiego


Janusz Kalinowski - gdyby zył - skończyłby dzisiaj 75 lat. Umarł 25.11.2007 r. Z okazji drugiej rocznicy Jego śmierci w piatek 27 listopada 2009 r. o godz.18.00 w kosciele p.w. MB Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Wełnowcu przy ul.Korfantego odbędzie się Msza Św. zamówiona przez Koło Związku Górnosląskiego w Katowicach - Wełnowcu - Józefowcu. Pamiętajmy, ze Janusz Kalinowski był członkiem założycielem i przez ponad 25 lat prezesem AKT "Gronie" (z ok. 48,5 letniej historii Klubu).

niedziela, 30 sierpnia 2009

Spotkanie na lotnisku Muchowiec 28.08.2009


W piątek 28 sierpnia 2009 na lotnisku sportowym w katowickim Muchowcu spotkali się członkowie Bractwa Turystycznego Związku Górnośląskiego (6 osób) i AKT „Gronie” (około 33 osób). Piszę „około” bo wesele w restauracji „Odlot”, w której przebywaliśmy przez część spotkania - to było wesele Piotrka Karczewskiego – syna Ilony i Kazia Karczewskich silnie związanych w przeszłości z AKT „Gronie”. Dzięki temu nieoczekiwanemu spotkaniu uczestnicy spotkania zostali poczęstowani „ciastem weselnym”.
W części krajoznawczej spotkania Edward Jarosz opowiadał o historii lotniska i oprowadził nas po swoim dawnym miejscu pracy – obserwatorium meteorologicznym IMiGW mieszczącym się w pomieszczeniach budynku Aeroklubu Śląskiego i na wolnym powietrzu.
W piątkowym Dzienniku Zachodnim ukazał się akurat artykuł nt lotniska, a na samym lotnisku dzięki pięknej pogodzie odbywały się loty sportowe a nawet pokazy akrobacji w wykonaniu kukuruźnika czyli sławnego „antka”.
Wielu uczestników spotkania przybyło na lotnisko pieszo (m.in. Majka i Piotr Bednorzowie z Marylą Kowalską, Wanda i Karol Niedzielowie, Basia Zygadlewicz, Stasiu Sulwiński przyszedł aż z Brynowa) a Tadziu Stana na rowerze. W spotkaniu uczestniczyła Gosia Chwistek, która akurat przebywa w Polsce, a także Józek Buszman – członek AKT „Gronie”, prezes Związku Górnośląskiego, b. marszałek sejmiku samorządowego województwa katowickiego.
Po „części oficjalnej” nastąpiła „artystyczna” tj. śpiewy rajdowe przy akompaniamencie Krzysia Stojka (skrzypce i gitara) oraz Ireny Bartyzel-Frączek (gitara).

niedziela, 9 sierpnia 2009

Akademicki Klub Turystyczny "Gronie" w Katowicach

9 sierpnia 2009 r. zaczynamy użytkować nasz klubowy blog
Aktualne władze Klubu  (od 12.02.2008 r.)
Zarząd:
Prezes - Grzegorz Górka
Wiceprezes - Piotr Bednorz od 9.2.2010 Leszek Szczepanowski, od maja 2015 vacat
Sekretarz - Piotr Szewczyk od 9.2.2010 Piotr Holon
Skarbnik - Krystyna Matys - Stojek, od 14.02.2012 r. Maria Horemska
członek Zarządu - Grażyna Omeljaniuk-Szulc oraz od 14 lutego 2012 Joanna Wodarczyk-Staciwa
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Staszek Sulwiński
V-prezes - Krystyna Borys, od 14.02.2012 Edward Jarosz
Sekretarz - Maria Kowalska, od 14.02.2012 Barbara Reich

Pisz do nas na adres: akt.gronie@gmail.com

Adres pocztowy: 40-006 Katowice, ul. Warszawska 6/302 to adres Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach, w którym pełnimy funkcję koła-klubu
Spotykamy się: zazwyczaj w drugi wtorek miesiąca

REGULAMIN
AKADEMICKIEGO KLUBU TURYSTYCZNEGO „Gronie”
imienia Janusza Kalinowskiego
w Katowicach

§ 1
Akademicki Klub Turystyczny „Gronie” (dalej nazywany: AKT „Gronie” lub Klub) powstał 22.2.1961 r. przy Radzie Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Katowicach.
§ 2
AKT „Gronie” jest jednostką organizacyjną Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach.
§ 3
Klub używa odznaki wg poniższego wzoru§ 4
Klub nosi imię swojego pierwszego – wieloletniego prezesa Janusza Kalinowskiego (ur. 31.8.1934, zm. 25.11.2007).
§ 5
Klub używa pieczęci firmowej podłużnej w kształcie prostokąta o następujące treści:
AKADEMICKI KLUB TURYSTYCZNY
„G R O N I E”
w Katowicach
40 - 006 Katowice, ul. Warszawska 6/302,

Adres do korespondencji:
Oddział Międzyuczelniany PTTK w Katowicach
skr. poczt. nr 1090, 40-001 Katowice 1
§ 6
Celem Klubu jest organizowanie i prowadzenie działalności turystyczno-krajoznawczej w środowisku ab-solwentów i studentów uczelni Katowic.
§7.
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. rzeczywistych,
2. honorowych,
3. seniorów,
4. wspierających.
§8.
Członkiem rzeczywistym Klubu może być obywatel polski lub cudzoziemiec, który ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych. Członkostwo Klubu powstaje po wpłaceniu rocznej składki członkowskiej uchwalonej przez Walne Zebranie Klubu i zatwierdzeniu przyjęcia do Klubu przez Zarząd AKT „Gronie”.

§9.
Członkowie rzeczywiści mają prawo:
1. biernego i czynnego prawa wyborczego Klubu,
2. korzystać ze świadczeń i pomocy Klubu,
3. uczestniczyć w zebraniach członków Klubu,
4. brać udział w imprezach, wyprawach i innych pracach podejmowanych przez Klub, zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami i kwalifikacjami,
5. nosić odznakę Klubu,
6. stawiać wnioski Zarządowi,
7. korzystać ze wszystkich innych praw i przywilejów określonych przez Zarząd.
§10.
Obowiązkiem członków rzeczywistych jest:
1. postępowanie zgodnie z niniejszym Regulaminem i uchwałami władz Klubu,
2. branie czynnego udziału w pracach Klubu,
3. opłacanie składek członkowskich za dany rok w terminie do 31 marca roku następnego,
4. dbanie o dobre imię Klubu,
5. przestrzeganie zasad etyki turystycznej.
§11.
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
2. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy ma wszelkie prawa i obowiązki członka rzeczywistego, a ponadto jest zwolniony
z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§12.
1. Członek rzeczywisty, który nie opłacił składek członkowskich zostaje przeniesiony w poczet członków
seniorów.
2. Na wniosek członka seniora Zarząd może przywrócić mu status członka rzeczywistego po uprzednim
opłaceniu przez niego zaległych składek członkowskich.
3. Członek senior ma wszelkie prawa i obowiązki członka rzeczywistego z wyjątkiem praw wyborczych.
§13.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Klubu pomoc finansową lub rzeczową.
2. Członek wspierający - osoba prawna działa w Klubie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
3. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członka rzeczywistego z wyjątkiem biernego prawa wy-borczego.
§ 14
Klub pełni funkcję koła PTTK, w pełni podporządkowując się i stosując w tym względzie Regulamin Wzorcowy Koła/Klubu PTTK. Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK określa „Karta praw i obowiązków członka PTTK”. Można więc być członkiem PTTK poprzez AKT „Gronie”. Będąc członkiem AKT „Gronie” można jednak być członkiem PTTK poprzez inne Koło PTTK.
§ 15
Utrata członkostwa Klubu następuje w przypadku:
1.Wystąpienia,
2.Wykluczenia przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§ 16
Władzami AKT „Gronie” są:
1.Walne Zebranie,
2.Zarząd,
3.Komisja Rewizyjna.

§ 17
1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej AKT „Gronie” trwa 2 lata.
2.Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
3.Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym i są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie może zdecydować o prze-prowadzeniu wyborów w trybie jawnym.
4.Zarząd oraz Komisja Rewizyjna mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie ka-dencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wybo-ru.
5.Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale co naj-mniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawie rozwiązania Klu-bu. Większością głosów można zarządzić głosowanie tajne. W przypadku równości głosów (w głosowaniu jawnym) rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
§ 18
1.Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2.W Walnym Zebraniu Klubu udział biorą:
z głosem decydującym - wszyscy członkowie Klubu, zgodnie z uprawnieniami określonymi w §§7-13
z głosem doradczym - osoby zaproszone.
3.Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu,
2) rozpatrywanie wniosków i postulatów członków,
3) udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,
4) wybór Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu,
5) wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Zjazd Oddziału - wg zasad określonych w ordynacji wybor-czej uchwalonej przez Zarząd Oddziału przy uwzględnieniu postanowień Art. 16 Statutu Wzorcowego Oddziału PTTK,
6) określenie zadań Klubu na okres kadencji,
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu,
8) zatwierdzanie zmian w regulaminie Klubu,
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Klubu.
§ 19
1.Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu raz na 2 lata, zawiadamiając członków Klubu o miejscu, ter-minie i porządku obrad Walnego Zebrania, co najmniej 7 dni przed jego terminem.
2.Walne Zebranie Klubu jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa członków Klubu uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli obecnych jest ponad 10 członków Klubu uprawnionych do głosowania. Drugi termin Walnego Zebrania następuje 15 mi-nut po terminie pierwszym.

§ 20
1.Walne Zebranie Klubu może być zwołane także w okresie trwania kadencji:
1) z inicjatywy Zarządu Klubu,
2) na wniosek Zarządu Oddziału,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,
4) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu uprawnionych do głosowania.
2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pkt. 4 Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. W zawiadomieniu skierowanym do wszystkich członków Klubu, Zarząd Klubu podaje termin, miejsce, sprawy, dla których zostaje zwołane oraz wnioskodawcę (wnioskodawców).
3.Protokół z wyboru delegatów na Zjazd Oddziału powinien być przekazany Zarządowi Oddziału Między-uczelnianego PTTK w Katowicach, najpóźniej 14 dni od daty zebrania.
§ 21
1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Klubu.
2. W skład Zarządu wchodzą członkowie wybrani przez Walne Zebranie Klubu w liczbie 3-6 osób.
3. Zarząd Klubu wybiera w głosowaniu jawnym ze swego grona przynajmniej: prezesa, sekretarza i skarbnika, a także wiceprezesa gdy liczba członków zarządu jest większa od 3.
§ 22
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. zwoływanie Walnych Zebrań Klubu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu i uchwał własnych,
3. zarządzanie funduszami Klubu,
4. składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnym Zebraniu Klubu,
5. zapoznawanie się z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Klubu i ustosunkowywanie się do nich,
6. organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawiania turystyki i krajoznawstwa we wszystkich ich formach,
7. zapewnienie członkom możliwie najlepszego przepływu informacji o działalności Klubu,
8. współpraca z kadrą programową zrzeszoną w Klubie przy realizacji celów i zadań Klubu,
9. występowanie o wyróżnienia dla wybitnych działaczy Klubu w ramach obowiązującego „Systemu wyróż-nień członków i jednostek PTTK”;
10.prowadzenie dokumentacji pracy Klubu,
11.prowadzenie dokumentacji finansowej Klubu.
§ 23
1. Zebrania Zarządu Klubu powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu Klubu są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywane i ewidencjonowa-ne.
3. Zarząd Klubu dokonuje podziału pracy wśród swoich członków.
§ 24
Uchwały Walnego Zebrania Klubu oraz uchwały Zarządu mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszo-ne przez Zarządu Oddziału w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem i innymi przepisami we-wnętrznymi PTTK.
§ 25
1.Komisja Rewizyjna Klubu jest społecznym organem kontrolującym działalność Klubu:
1)Komisja Rewizyjna jest wybrana w składzie 3 członków w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie.
2)Komisja Rewizyjna wybiera w głosowaniu jawnym ze swego grona: prezesa, wiceprezesa i sekretarza
2.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy m.in.:
1)kontrola działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Klubu,
2)dokonywanie analiz i ocen działalności Zarządu Klubu oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych,
3)zatwierdzanie własnych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji,
4)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Klubu.
§ 26
Klub realizuje swoje zadania w oparciu o środki finansowe uzyskane z:
1. składek, minimalną wysokość tych składek uchwala Walne Zebranie Klubu, które może upoważnić do tego także Zarząd Klubu,
2. części składek członkowskich PTTK,
3. wpisowego do PTTK,
4. dotacji, darowizn i innych świadczeń – przekazywanie ich przez podmioty zewnętrzne na działalność Klubu powinno odbywać się za pośrednictwem Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK.
§ 27
1. Zarządzanie funduszami Klubu winno odbywać się zgodne z zasadami gospodarności i obowiązującymi przepisami.
2. Wszystkie wpływy i wydatki związane z działalnością Klubu winny być ujęte w ewidencji Klubu.
§ 28
Rozwiązanie Klubu, uchwałą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:
1.zaniechania działalności,
2.spadku liczby członków poniżej 10 osób przez okres 1 roku,
3.wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
§ 29
1. W przypadku rozwiązania Klubu uchwałą Zarządu Oddziału na wniosek Walnego Zebrania Klubu, li-kwidatorami Klubu są członkowie jego Zarządu.
2. W przypadku rozwiązania Klubu uchwałą Zarządu Oddziału, w przypadkach wymienionych w § 28 pkt 1/ i 2/, likwidację aktywów i pasywów Klubu przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału.
§ 30
Interpretacja postanowień Regulaminu AKT „Gronie” należy do Walnego Zebrania.

Niniejszy regulamin uchwalono na Walnym Zebraniu AKT „Gronie” w dniu 10.11.2015 r.
Przewodniczący Walnego Zebrania Włodzimierz Szulc
Sekretarz Walnego Zebrania Grzegorz Górka


Uchwała Zarządu AKT „Gronie” z dnia 12.04.2012 r. w sprawie

Zasad prowadzenia księgowości i kasy AKT „Gronie”

Księgowość AKT „Gronie” prowadzi Skarbnik w „książce przychodów i rozchodów”. Saldo na dzień każdego zebrania Zarządu jest odnotowane w protokole z zebrania. Jako saldo początkowe po przejęciu funkcji Skarbnika AKT przez Marię Horemską przyjmuje się stan środków na dzień 12.04.2012 r.
Przychód w „książce przychodów i rozchodów” jest udokumentowany na podstawie ewidencji wpłat składek prowadzonej imiennie w zeszycie lub innych dokumentów (np. wydruk wpływu na konto).

Rozchód jest udokumentowany za pomocą rachunku, paragonu lub notatki podpisanej przez skarbnika i prezesa lub innego członka zarządu, jeżeli pieniądze wydatkował prezes.

Pieniądze AKT „Gronie” są przechowywane na koncie (do 1000,- zł na koncie nieoprocentowanym, nadwyżka ponad 1000,- zł na koncie oprocentowanym, opłata za konto + kartę bankomatową powinna wynosić maksymalnie 10,- zł/mc, upoważnieni do operacji i wglądu do konta są trzej członkowie zarządu AKT „Gronie” na podstawie uchwały zarządu (w razie potrzeby więcej osób – uchwałą zarządu), powinna być możliwość darmowych wpłat gotówkowych na konto AKT i darmowych przelewów internetowych). Jeżeli nie ma banku spełniającego wszystkie te wymogi – powinno się szukać banku spełniającego jak najwięcej tych wymogów.

Pogotowie kasowe wynosi 200,- zł, przechowywane w domu Skarbnika. Zabezpieczeniem na wypadek zniknięcia (kradzieży lub zniszczenia itp.) pogotowia kasowego jest solidarna składka członków zwyczajnych AKT ”Gronie”.

podpisy członków zarządu AKT „Gronie”:
Prezes Grzegorz Górka …………………………….
Wiceprezes Leszek Szczepanowski …………………………….
Skarbnik Maria Horemska ……………………………
Sekretarz Piotr Holon ……………………………
Członek Zarządu Grażyna Omeljaniuk – Szulc ………………………..
Członek Zarządu Joanna Wodarczyk – Staciwa ………………………..