czwartek, 27 stycznia 2011

Janusz Gregorczyk (1938-1986)

fot. z archiwum Piotra Bednorza:
1) prof.dr hab. J.Gregorczyk jako prorektor PAM, Szczecin 1984 r.
2) meta IX Rajdu Ogólnop. Przyborów 25.IV.1965

Kontynuujemy publikację życiorysów wybitnych postaci 50-lecia AKT "Gronie" - Piotr Bednorz opisuje ponizej życie i dokonania Janusza Gregorczyka ("Gregora").
.
Janusz Gregorczyk (1938-1986)

Prof.dr hab. Janusz Gregorczyk był człowiekiem wyjątkowym.
Posiadał talent organizacyjny i pasję tworzenia czegoś nowego. Cele i plany miał zawsze z najwyższej półki. Był wspaniałym kolegą i przyjacielem, społecznikiem, organizatorem, krajoznawcą i turystą a przede wszystkim naukowcem.
Janusz Gregorczyk urodził się 10 lipca 1938 r. w Chorzowie. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Maturę zdał z wyróżnieniem w 1956 r. i podjął studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu-Rokitnicy.
Na wakacje wyjeżdżał zwykle do Zakopanego, na Buńdówki, gdzie m.in. słynni przewodnicy, bracia Wawrytkowie, szczególnie Józef Wawrytko, oraz Zofia i Witold Paryscy uczyli Go miłości i szacunku do gór.
Janusz jest jednym z członków założycieli Akademickiego Klubu Turystycznego „Gronie” w Katowicach, który powstał 22 lutego 1961 r. W Zarządzie tego Klubu pełnił odpowiedzialne funkcje. W latach 1961-62 i 1962-63 funkcję wiceprezesa a w latach 1964-65 funkcję prezesa.
Z chwilą powstania Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach, w pierwszej kadencji Zarządu tj. w latach 1963-1965, pełni funkcję członka Zarządu.
Jest jednym z pierwszych przewodników beskidzkich. W czerwcu 1963 r. po rocznym kursie zdaje egzamin przewodnicki i w pierwszym Zarządzie Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach pełni funkcję skarbnika w latach 1963-65.
Na Akademii Medycznej w Rokitnicy pomaga w tworzeniu Akademickiego Klubu Turystycznego „Ostańce” oraz organizuje Rajdy Szlakiem Orlich Gniazd.
Pozostaje jednak wierny AKT „Gronie”, a nawet przyprowadza do Klubu grupę kolegów i koleżanek medyków, z których część do dzisiaj jest w naszym gronie.
W AKT „Gronie” tworzy nieformalny Jura-Klub, który poza Beskidami organizuje biwaki w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. We wszystkich takich wyjazdach wychodzi z Janusza dusza krajoznawcy.
Janusz prowadzi obozy wędrowne organizowane przez AKT na szlaku w Beskidzie Małym i Średnim oraz obozy szkoleniowe AKT. Był kierownikiem VII Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego w Beskidach z metą w Milówce w 1963 r. Od 1987 r. Rajdy Wiosenne organizowane przez AKT „Gronie” są rajdami im. Janusza Gregorczyka. Pomaga w organizowaniu zimowisk i sylwestrów klubowych. W uroczystościach sylwestrowych wprowadza zwyczaj harcerski chodzenia do żywej choinki do lasu, który dochował się w Klubie do dnia dzisiejszego.
W sierpniu 1964 r. Janusz jest uczestnikiem pierwszej nieoficjalnej wyprawy AKT w „Góry Europy” – jest to przejście pasma Beskidu Śląsko - Morawskiego w Czechosłowacji. W 1965 r. przechodzimy z Januszem Małą Fatrę w Czechosłowacji a w 1966 r. organizujemy wyprawę w Piryn w Bułgarii. W 1967 r. uczestniczy w wyprawie w Alpy Julijskie w Jugosławii.
Rozległa działalność turystyczna nie przeszkadza Mu w studiach i pracy naukowej. W 1962 r. uzyskał dyplom lekarza medycyny i rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej. 9 grudnia 1964 r. Janusz w wieku 26 lat broni swej pracy doktorskiej pod tytułem: „Aktywność niektórych enzymów przemian pośrednich oraz zachowanie się białka i jego frakcji w surowicy krwi robotników narażonych na silne bodźce akustyczne i wibracyjne”. Uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu prawie w komplecie. Dane do swej pracy zbierał w „Kuźni Ustroń”, bo to pozwalało Mu być blisko ukochanych gór.
Za całość badań, a zwłaszcza za opracowanie będące tematem rozprawy doktorskiej, otrzymał w 1967 r. nagrodę II stopnia Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
Rodzice Janusza przeprowadzają się do Szczecina, gdzie profesor Karol Gregorczyk specjalista kardiolog otrzymał stanowisko w Pomorskiej Akademii Medycznej. W związku z tym 27 lutego 1965 r. na bankiecie zorganizowanym z okazji IV rocznicy powstania AKT „Gronie”, Janusz oficjalnie żegnał się z nami i wyjechał do Szczecina, gdzie podjął pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej i przystąpił do organizowania od podstaw laboratorium biochemicznego, celem wprowadzenia nowoczesnej diagnostyki i rozwijania badań naukowych. Badania eksperymentalne i kliniczne, dotyczące wczesnej diagnostyki zatruć dwusiarczkiem węgla były przedmiotem rozprawy habilitacyjnej i podstawą uzyskania stopnia doktora habilitowanego w Śląskiej Akademii Medycznej w 1971 r.
W 1977 r.
zostaje powołany na stanowisko Kierownika Zakładu Biochemii Klinicznej, w skład którego weszły duże laboratoria analityki lekarskiej.
W 1982 r. Rada Państwa nadała docentowi Januszowi Gregorczykowi tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk medycznych. Od 1984 pełnił funkcję Prorektora do spraw Klinicznych Pomorskiej Akademii Medycznej. Opublikował w kraju i za granicą 84 prace, przedstawił 130 referatów na zjazdach i konferencjach naukowych, był promotorem prac doktorskich.
Profesor Janusz Gregorczyk był niezwykle aktywnym, niespożytym w działaniu człowiekiem. Pracował w kilku komisjach powołanych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. W latach 1971-79 był Prezesem Klubu Tatrzańskiego w Szczecinie a od 1981 r. wiceprezesem szczecińskiego Oddziału Wojewódzkiego PTTK.
W 1978 r. założył rodzinę.
Towarzyszką Jego życia została Elżbieta Staszałek lekarz specjalista – neurolog. W 1979 r. urodził się syn Karol, a w 1980 r. syn Janusz. Od najmłodszych lat uczył ich krajoznawstwa, turystyki i miłości do gór.
Janusz nigdy nie zerwał kontaktów z AKT „Gronie” w Katowicach i jak tylko miał możliwości, uczestniczył w naszych imprezach. Był również na uroczystościach XXV – lecia AKT „Gronie” w lutym 1986 r. w Lublińcu – Kokotku.
Zmarł w pełni sił twórczych, w wieku 48 lat w dniu 11 grudnia 1986 r. Pogrzeb odbył się w Szczecinie, a przyjaciele z Akademickiego Klubu Turystycznego „Gronie” w Katowicach zawieźli i posadzili na Jego „Grobie” krzak kosodrzewiny tatrzańskiej.

Wspominał Piotr Bednorz

poniedziałek, 24 stycznia 2011

Janusz Kalinowski (1934-2007)

fot. Edward Jarosz (zdjęcie J.Kalinowskiego), Grzegorz Górka (zdjęcie nagrobka)

Z okazji przypadającej za niespełna miesiąc tj. 22.02.2011 r. 50-tej rocznicy powstania AKT "Gronie" zaczynamy publikować zyciorysy postaci wybitnych członków naszego Klubu. Zaczynamy oczywiście od Janusza Kalinowskiego.
.
Janusz Kalinowski (1934 – 2007)

Był wybitnym działaczem turystyczno - krajoznawczym i społecznym. Bardzo zasłużony w organizacji turystyki górskiej w środowisku akademickim Katowic. Wieloletni aktywista Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - jego członek honorowy. Przodownik turystyki górskiej, przewodnik beskidzki, przewodnik terenowy, instruktor przewodnictwa. Popularyzator turystyki górskiej i pieszej nizinnej oraz krajoznawstwa; organizator wielu imprez przewodnickich, rajdów; organizator i egzaminator szkoleń dla przewodników turystycznych.
Działał także w Związku Górnośląskim.

Janusz Kalinowski urodził się 31 sierpnia 1934 r. w Katowicach-Wełnowcu i do końca życia tam mieszkał.
Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Katowicach (wtedy im. Jana Smolenia – obecnie IV LO im. St. Maczka), dwa lata pracował w placówce zaopatrzeniowo – handlowej (OZR) przy KWK „Kleofas” w Katowicach, a następnie w 1956 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, uzyskując w 1961 r. tytuł magistra ekonomii.
Podczas studiów Janusz Kalinowski zaangażował się w organizację i rozwój turystyki studenckiej działając od 1957 r. w Agencji Śląskiej Biura Wczasów, Podróży i Turystyki Zrzeszenia Studentów Polskich (od 1966 r. Biuro Podróży i Turystyki ZSP „Almatur”). W latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku modne stały się rajdy ogólnopolskie, w czasie których nawiązywały się znajomości i przyjaźni studentów z różnych uczelni kraju. W 1957 r. był jednym z organizatorów I Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego w Beskidach z metą w Wiśle. Rajdy te miały charakter bardzo masowy (w niektórych brało udział ponad 1500 uczestników). Pasjonowały one nie tylko studentów Katowic, Gliwic i Rokitnicy, ale były także atrakcyjne dla środowisk studenckich Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Poznania a nawet Szczecina; dzisiaj kontynuowane są jako kameralne imprezy klubowe, na których bywają nasi koledzy z Warszawy, Lublina i innych miast kraju i świata (Niemiec, Kanady i innych krajów gdzie losy zaniosły naszych towarzyszy wędrówek).
Znaczny rozwój turystyki studenckiej zrodził konieczność organizacyjnego skupienia aktywu turystycznego, w związku z czym 22 lutego 1961 roku został utworzony Akademicki Klub Turystyczny „Gronie” w Katowicach, a Janusz Kalinowski był jednym z członków założycieli tego Klubu, prezesując mu przez pierwsze dwie kadencje – a kiedy działalność Klubu w latach 1978-80 podupadła – w 1980 r. reaktywował jego działalność i przez ostatnie lata znów pełnił funkcję Prezesa Klubu. W sumie należał do AKT „Gronie” prawie 47 lat – przez ponad 25 lat będąc jego prezesem. Jest godnym pokreślenia, że absolwenci różnych uczelni utrzymali żywy kontakt przez tak długi czas (22.02.2011 r. minie 50 lat), spotykając się w AKT i organizując wspólne imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne. Przez cały czas przynależności do Klubu, Janusz Kalinowski był inicjatorem większości jego poczynań - potrafił wyszukiwać wśród braci studenckiej ludzi o podobnych upodobaniach i umiłowaniu do wędrowania po górach
W grudniu 1961 r. Janusz zorganizował dla studenckiego aktywu turystycznego kurs na przewodników beskidzkich z uprawnieniami państwowymi. W grudniu 1962 r., po rocznym kursie, 16 osób zdało egzaminy i po uzyskaniu uprawnień państwowych utworzyło 25 czerwca 1963 r. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK – pierwsze w Polsce koło utworzone w środowisku studenckim na mocy porozumienia między Zarządem Głównym PTTK i Radą Naczelną ZSP; SKPB działa nadal w środowisku akademickim Katowic (http://www.skpb.org/).
Członkiem PTTK Janusz był od 1952 r. - w latach 1959-63 był prezesem zarządu Koła Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach, a po przekształceniu w Oddział Międzyuczelniany PTTK był jego prezesem przez 10 lat. Był również wieloletnim członkiem władz Zarządu Okręgu PTTK a w latach 1975-91 wchodził w skład Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach. W latach 1973-1981 i 1997-2005 był członkiem Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK; po przemianach ustrojowych w końcu lat 80-tych XX wieku był współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Rady Federacji Kół Przewodnickich PTTK Województwa Śląskiego; w latach 1963-98 członkiem, a następnie przewodniczącym Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej PTTK ds. Przewodników Turystycznych; od 1999 do 2005 r. przewodniczył Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników Górskich przy Wojewodzie Śląskim. Jako wykładowca i egzaminator na kursach i w szkołach nadających uprawnienia turystyczne przeszkolił wiele (śmiało można powiedzieć, że kilka tysięcy) osób, które dziś zajmują się tą dziedziną zawodowo lub na niwie społecznej.
Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu mgr ekonomii, swą pracę zawodową ukierunkował tak, aby związana była z turystyką – najpierw była to Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich w Katowicach, w której kierował działalnością turystyczną (od 1961 do 1967 r.). Potem (do 1980) pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki. Następnie był dyrektorem biura turystycznego OST Gromada (do 1986 r.) i biura podróży Związku Nauczycielstwa Polskiego „Logostour” (do 1988 r.), a na zakończenie swojej aktywności zawodowej kierował placówką w Katowicach Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej (przekształconego potem w Oddział Regionalny Polskiej Agencji Promocji Turystyki). Po likwidacji PAPT – w dniu 28.02.1995 r. odszedł na wcześniejszą emeryturę.
Turystyka była całym Jego życiem: zgromadził ogromny księgozbiór o tej tematyce, który Jego Rodzina w znacznej części przekazała Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach. Hobbystycznie zajmował się fotografowaniem na turystycznych szlakach Polski i Europy. Plonem tej pasji jest duży zbiór zdjęć i przeźroczy, którymi ilustrował liczne wykłady na kursach i szkoleniach oraz spotkaniach braci turystycznej.
Pisał też przewodniki: oprócz informatorów regionalnych KAW, w Wydawnictwie Sport i Turystyka wyszły 2 wydania Przewodnika „Katowice i okolice” (złożone do druku uaktualnione trzecie wydanie nie doczekało się na inicjatywę wydawcy, którym miał być Urząd Miasta Katowice). W serii „Laumann Reiseführer” (wydawnictwo „Laumann-Verlag Dülmen”) wyszedł w języku niemieckim przewodnik pt. „Oberschlesisches Industriegebiet und Umgebung”. Przez długie lata – także po wcześniejszym odejściu na emeryturę był czynnym przewodnikiem turystycznym i pilotem. Oprowadził setki grup wycieczkowych, w tym wiele w języku niemieckim, którym biegle władał.
W 1991 r. Janusz Kalinowski wraz z gronem przyjaciół założył koło Związku Górnośląskiego w swojej rodzinnej dzielnicy Wełnowcu - Józefowcu. W czasie ponad 16-letniej działalności, w ramach comiesięcznych spotkań gościł tam dziesiątki znanych osobistości, z których należy wymienić: zamieszkałego tutaj wybitnego malarza Jerzego Dudę-Gracza, ówczesnego prezesa NIK – Mirosława Sekułę, Tadeusza Kijonkę – redaktora naczelnego miesięcznika „Śląsk”, urodzonego tutaj ks. prałata dr. Jerzego Pawlika, byłego więźnia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu - pochodzącego z Wełnowca Jerzego Michnola (uczestnika spotkania z papieżem Benedyktem XVI – w czasie Jego wizyty w KL Auschwitz w dniu 28 maja 2006 r.) czy też sławnego piłkarza Ruchu Chorzów i reprezentacji Polski Gerarda Cieślika. Najbardziej uroczyste spotkania odbywały się na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego, kierowanego przez zaprzyjaźnione z Januszem Kalinowskim małżeństwo Jana Marcelego i Barbarę Heidenreichów. Janusz Kalinowski dla całego Związku Górnośląskiego zorganizował 16 dorocznych Biesiad Krajoznawczych – udowodniając, że nasz region jest atrakcyjny pod względem krajoznawczym. Najsławniejsze z tych 16 „Biesiad…” doczekały się kilku powtórek, m.in. IV Biesiada (1994 r.) związana z 140-leciem górnośląskich kolei wąskotorowych, w czasie której uczestnicy starą ciuchcią pokonali trasę Bogucice – Miasteczko Śląskie, czy też zorganizowaną w 100. rocznicę uruchomienia pierwszego tramwaju elektrycznego na Górnym Śląsku VII Biesiadę, która odbyła się w 1998 r. - w jej ramach tramwaj przejechał ponad 100 km - od Zawodzia po Gliwice. Kameralne wycieczki po dzielnicach Katowic i innych miastach GOP-u, spotkania opłatkowe z udziałem miejscowych proboszczów, msze „za ojczyznę” i imprezy związane z rocznicami powstań śląskich dopełniają obraz pielęgnacji pamięci o „małej ojczyźnie”. Serdeczne związki łączyły Koło Katowice-Wełnowiec z obecnym biskupem diecezji katowickiej kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. Tadeuszem Szurmanem. Pod auspicjami Związku Górnośląskiego Janusz Kalinowski zorganizował kilkadziesiąt wycieczek dla młodzieży po Katowicach – zwłaszcza do dzielnic Katowic: Giszowca i Nikiszowca; relacje z tych wycieczek zamieszczały miejscowe gazety, gdyż był to swego rodzaju ewenement.
Za swą działalność Janusz Kalinowski został odznaczony i wyróżniony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 1000-lecia Państwa Polskiego, Medalem „Za Zasługi dla Turystyki”, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, nagrodą indywidualną III stopnia Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki, Srebrną Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”, Złotą Odznaką Zrzeszenia Studentów Polskich, Złotą Odznaką Honorową PTTK, Medalem 50-lecia PTTK, Odznaką „Zasłużony dla Związku Górnośląskiego”. Godność Członka Honorowego PTTK nadał mu 14 września 2001 roku XV Walny Zjazd PTTK w Warszawie.
Przez ostatnie dwa lata życia Janusz Kalinowski zmagał się z chorobami. Zmarł 25 listopada 2007 roku w Katowicach.
Ilu Janusz miał przyjaciół i znajomych, przekonaliśmy się w dniu Jego pogrzebu, kiedy to w kościele p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach - Wełnowcu zabrakło miejsca i wielu uczestników uroczystości pozostało na zewnątrz kościoła. Poza członkami Akademickiego Klubu Turystycznego „Gronie”, przyjaciółmi z okresu nauki, członkami Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, przedstawicielami władz PTTK różnych szczebli, w tym Zarządu Głównego, kół przewodnickich z wielu miast Śląska, przedstawicieli Związku Górnośląskiego i władz miejskich Katowic przyjechali również przyjaciele z Warszawy, Krakowa, Bielska-Białej, Częstochowy i wielu innych miast.
Członkowie Akademickiego Klubu Turystycznego „Gronie” w Katowicach kontynuują dzieło rozpoczęte przez Janusza Kalinowskiego. W niespełna rok po Jego śmierci stanął nagrobek ufundowany przez przyjaciół, na którym jest zarys południowego otoczenia Morskiego Oka i napis „Nie umiera ten, kto żyje w pamięci naszej”.

W 2010 r. członkowie Akademickiego Klubu Turystycznego „Gronie” w Katowicach nadali Klubowi Jego imię.
Napisali
Koleżanki i Koledzy :
Piotr Bednorz i Grzegorz Górka przy współudziale Teresy i Edwarda Jaroszów oraz Krystyny („Myszy”) i Staszka Sulwińskich

czwartek, 20 stycznia 2011

Poniedziałek 14 luty 2011 godz.16.00 - spotkanie przewodników w Rondzie Sztuki

Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych, przypadający na dzień 21 lutego, został ustanowiony w 1989 r. podczas III Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (World Federation of Tourist Guide Associations -WFTGA). Pierwszy raz świętowano Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego (International Tourist Guide Day -ITGD) w 15 krajach , w 1990 roku. Ten dzień ma pokazać pracę przewodnika lokalnym społecznościom i lokalnym władzom, a także uświadomić gospodarzom terenu, jaką rolę odgrywają przewodnicy w obsłudze turystów, a w szczególności w kreowaniu wizerunku miasta czy regionu.

Z tej okazji katowiccy przewodnicy turystyczni zrzeszeni w PTTK zapraszają do Ronda Sztuki dnia 14 lutego 2011r. na godz. 16.00

W zeszłym roku prezentowaliśmy zarówno zawód przewodnika jak i istniejące w naszym
mieście Koła Przewodnickie, a więc teraz tylko je przypomnimy i zapraszamy na dwie
prelekcje :

- Historia i dzień dzisiejszy hutnictwa cynku i ołowiu na Śląsku, ze szczególnym naciskiem na Katowice. Prelekcja przygotowana przez Izbę Tradycji Hutniczej w Szopienicach.
- Pokaz i opis obiektów wytypowanych do uruchamianego w Katowicach Szlaku Moderny.

Stroje przewodnickie mile widzane.

niedziela, 16 stycznia 2011

Józef Kubik (1943-1990)

Zdjęcia: 1) z wyprawy na Nanga Parbat 1977 (z W.Dzikiem fot.Janusz Majer), 2) z tej samej wyprawy (z arch. W.Dzika), 3) fot.W.BebloJózef Kubik (1943-1990)

Urodził się 19 stycznia 1943 r. w Jaworzu Dolnym koło Bielska-Białej.

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczna II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach w klasie fortepianu a następnie Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach, pisząc pracę magisterską z teorii muzyki pod kierunkiem prof. A. Dygacza.

Był pracownikiem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Filii UŚl w Cieszynie. Publikacja "Z zagadnień folkloru muzycznego na Śląsku Cieszyńskim", Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 141. Red. Józef Kubik. Katowice 1977.
W roku 1980 obronił doktorat w Katedrze Etnografii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Po przeniesieniu się do Wiednia w roku 1983 pracował na uniwersytecie wiedeńskim a potem także w najstarszym prywatnym konserwatorium wiedeńskim im. Franciszka Szuberta.

Przewodnik beskidzki, instruktor narciarski, alpinista.

Jako alpinista wspinał się w Tatrach (np. 1-sze zimowe przejście drogi Mroza na wsch. Ścianie Wielkiej Turni (1972 r.), 1-sze zimowe przejście lewej cz. płd. Ściany Raptawickiej Turni), w Alpach: Alpy Kamniskie, Dolomity, rejon Mt. Blanc pn. ściana Aiguille Verte couloir Cordier, w Hindukuszu (wszedł na Noszak 7492 m), w Andach (wszedł na Nevado Huantsan Sur 5815 m) i w Himalajach (uczestniczył w wyprawie na ośmiotysięcznik Nanga Parbat 8126 m).

Był Prezesem AKT „Gronie” w okresie 1969/70. Pod koniec 1970 r. był współzałożycielem Akademickiego Klubu Alpinistycznego przy U.Śl. w Katowicach (powstał z wcześniej działającej sekcji wspinaczkowej AKT „Gronie”). Był także członkiem Klubu Wysokogórskiego w Katowicach.

Zmarł 5 grudnia 1990 r. w Wiedniu.

Tekst: Wojtek Dzik i Grzegorz Górka na podstawie informacji własnych, z Internetu, od Ireny Frączek i Rodziny.

czwartek, 13 stycznia 2011

Opłatek przewodników woj. śląskiego 12.01.2011


Z udziałem ponad 70 osób w tym: Jego Ekscelecji Biskupa Gerarda Bernackiego i duszpasterza przewodników i środowisk turystycznych archidiecezji katowickiej ks. Piotra Wenzla w środę 12 stycznia 2011 r. odbył się "Opłatek przewodników woj. śląskiego 2011". Udział wzięli przedstawiciele władz przewodnickich: przewodniczący Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK Stanisław Kawęcki i przewodniczący Samorządu Przewodników woj. ślaskiego Ryszard Ziernicki. Antoniemu Potempie - szefowi przewodników piekarskiego sanktuarium gratulowano publikacji o kalwarii piekarskiej. Przewodnicy z Bytomia przywieźli tablicę ze zdjęciem swojego b. członka ks. Prałata dr Jerzego Pawlika (1919-2009) i zbiorem Jego znaczków z imprez turystycznych. W opłatku wzięła udział grupa przewodników z AKT "Gronie" co widać na załączonych zdjęciach. Bp G. Bernacki pobłogosławił AKT "Gronie" z okazji naszego 50-lecia o czym Go poinformowałem.
Wcześniej zwiedziliśmy supernowoczesny (choć ma już 10 lat) "inteligentny" gmach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

wtorek, 11 stycznia 2011

Opłatek AKT "Gronie" 11.01.2011

We wtorek 11 stycznia 2011 r. w Pałacu Młodzieży podzieliliśmy się opłatkiem i pośpiewaliśmy kolędy. Prezes poinformował o sprawach bieżących i stanie przygotowań do 50-lecia AKT "Gronie" (zapisało się już ponad 80 osób). Było nas na spotkaniu ponad 40 osób: m.in. Bednorze, Jaroszowie, Szewczyki, Ziębowie, Stojkowie, Szulcowie, Holonowie, Osieccy, Górki, S.Płonka, B.Mikuła, K.Nizio, "Nucia" Wieniewska, "Wawrzek", T.Gniza, B.Sobczyk, P.Baranowski, J.Wodarczyk- Staciwa, Ola Trzaskoma, M.Kowalska, M.Horemska, B. Bańczyk, Nina Josz(Piechula), L.Szczepanowski, M.Meissner-Tarnawska, B. Nowok, K.Niedziela, U. Rabenda (Łątka), Tadziu Stana, Renia Szafraniec, A.Ziomek oraz dawno niewidziani Andrzej Ossowski i Boguś Bochynek. Dziękuję wszystkim, którzy opłatek przygotowali, w szczególności Ksinie Stojek, Grażynie i Włodkowi Szulcom, Reni Szafraniec oraz mojej małżonce.
fot. Witek Zięba, G.Górka

środa, 5 stycznia 2011

Komunikat klubowy nr 1/2011

Katowice, 4.1.2011 r.
Kochani!

1) Na najbliższym spotkaniu AKT we wtorek 11 stycznia 2011 r. o godz.18.00 w Pałacu Młodzieży pośpiewamy kolędy i połamiemy się opłatkiem.

2) Przewodników należących do AKT zapraszam w środę 12 stycznia 2011 r. na Wydział Teologiczny UŚl. (ul. Jordana 18). O godz.16.30 rozpocznie się zwiedzanie Wydziału (zbiórka przy głównej portierni) a o godz. 17.15 biskup Gerard Bernacki połamie się z nami opłatkiem.

3) We wtorek 8 lutego 2011 r. o godz.18.00 spotkamy się także w Pałacu Młodzieży. Spotkanie poświęcimy podsumowaniu 2010 r. i przygotowaniom do 50-lecia AKT „Gronie”

4) Na 50-lecie AKT "Gronie" (5/6.03.2011) zgłosiło się 80 osób. W najbliższy piątek 7.1.2011 przedstawiciele AKT podpiszą umowę w sprawie wynajmu DW „Relaks” w Wiśle. Inne przygotowania (druk materiałów itp.) są w toku.

5) Jak wiecie Janusz Drzymała zaprosił AKT do Kanady w wakacje 2011 r. Na razie akces zgłosiły tylko 2 osoby.

6) Na Sylwestrze AKT w „Słonecznym Gościńcu” u Osieckich w Zwardoniu było 13 osób. Sylwester był nadzwyczaj udany. Krótka relacja ze zdjęciami jest na naszym blogu. Jeszcze raz dziękujemy Krasnomile i Bolesławowi Osieckim za serdeczne przyjęcie.

7) Przypominam Wstępny kalendarz imprez AKT na 2011:
- 55 Rajd Wiosenny 27-29.5.2011 r.: (4 alternatywne propozycje – wybór wariantu należy do osoby, która podejmie się organizacji):
- Ziemia Lubuska+ Mużakowski Park Narodowy (zamówione w MCIiT Piekary Śl.),
- Warszawa lub Kazimierz Dolny n.Wisłą (+program kulturalny),
- Zwardoń + Słowacja (pociągiem) – nocleg u Osieckich,
- Góry Świętokrzyskie.
- 47 Rajd Jesienny 17-18.9.2011 r. „Królestwo Wołoskie”- płn. Czechy (zamówione w MCIiT Piekary Śl.) + propozycje, które odpadły przy Rajdzie Wiosennym (wybór wariantu jak wyżej)
Imprezy wakacyjne:
12 Lipiec 2011 – spacer „Dookoła EC Katowice” z zakończeniem (grill) w restauracji „Stara Baśń” w Dąbrówce Małej,
9 sierpień 2011– spacer po lesie Miechowickim (org. „Bytomianie”- głównie Piotr Milewski). Inne propozycje: Skansen w WPKiW, Świętochłowice (Zgoda), Ruda Śl., Mikołów, Gliwice.
Proszę o sugestie - głównie odnośnie programu - terminy raczej zafiksowane!
Ewentualnych prelegentów na spotkaniach klubowych proszę o zgłaszanie się do Prezesa. Spotkania bez prelekcji będziemy odbywać „w plenerze”.

Zebrania AKT „Gronie” odbywają się zazwyczaj w drugi wtorek miesiąca o godz.18.00 (lub 18.30) w Pałacu Młodzieży w Katowicach (pomieszczenie klubu Kontakt na parterze – niedaleko portierni). Przypominam prośbę Reni Szafraniec: osoby, które przychodzą po raz pierwszy do Pałacu Młodzieży na zebrania AKT „Gronie” i pytają na portierni o drogę – proszę by pytać o „TURYSTYCZNY KLUB SENIORA”

pozdrawiam
Grzegorz Górka
tel kom.+48 604450769, tel. stacj. 32 2586241

poniedziałek, 3 stycznia 2011

Sylwester AKT 2010/2011 u Osieckich w Zwardoniu

Sylwestra AKT "Gronie" 2010/2011 u Krasnomiły i Bolesława Osieckich w 13 osób (gospodarze, Jarosze, Szczepanowscy i ich znajoma Magda Kozłowska, Renia Szafraniec, Aśka Wodarczyk-Staciwa, Gosia Chwistek, Tadziu Stana i Górki) spędziliśmy w Zwardoniu w dniach 30.XII-2.I. Gospodarze przewieźli nam bagaże saniami. Nie licząc spacerów na Słowację i po Zwardoniu oraz "całonocnego" balu sylwestrowego przez 4 dni odbywały się "długie AKT-owców rozmowy". W Nowy Rok byliśmy na Mszy Św. w Kościele w Zwardoniu. Czy ten kolorowy obraz Matki Boskiej jest pędzla A. Dziczkańca- Bośkoca?
Jeszcze raz dziękujemy Krasnomile i Bolesławowi Osieckim za bardzo serdeczne przyjęcie w "Słonecznym Gościńcu".