środa, 31 marca 2010

Rozmyślania Wielkanocne

ks. Jan Twardowski

Wielkanocny pacierz

Nie umiem być srebrnym aniołem -
ni gorejącym krzakiem -
Tyle Zmartwychwstań już przeszło -
a serce mam bylejakie.


Tyle procesji z dzwonami -
tyle już alleluja -
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.


Wiatr gra mi na kościach mych psalmy -
jak na koślawej fujarce -
żeby choć papież spojrzał
na mnie - przez białe swe palce.


Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski -
uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.


I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy -
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.


Pyszczek położy na ręku -
sumienia wywróci podszewkę -
Serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.


czwartek, 18 marca 2010

Składki PTTK


Katowice, 17 marca 2010 r.
Komunikat AKT „Gronie” o składkach PTTK

Składki PTTK wynoszą w 2010 r. (rocznie) 32 zł dla osób opłacających składkę normalną i 16 zł dla osób opłacających składkę ulgową, 32 zł dla osób opłacających składkę karencyjną.
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, są: opiekunowie szkolnych kół PTTK, osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia, jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),emeryci, renciści i inwalidzi, bezrobotni.
Wpisowe do PTTK w 2010 roku wynosi: 10 zł dla osób opłacających składkę normalną i 6 zł dla osób opłacających składkę ulgową. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymacje. Jeśli ktoś utracił legitymację lub ma legitymację starą (z przed 17.3.2001 r.) a należy do PTTK opłata wynosi: 4 zł (koszt nowej legitymacji).
Przykłady:
1) emeryt, który dawno przestał opłacać składki PTTK ale potrafi udowodnić, że należał kiedyś do PTTK (np. ma starą legitymację) i chce zachować staż od daty wstąpienia zapłaci za to: - 4 zł za legitymację,-32 zł składki karencyjnej,-16 zł składki za 2010 r., czyli w sumie 52,- zł
2) emeryt, którego nie interesuje staż i chce wstąpić do PTTK od nowa zapłaci za to:
- 6 zł za legitymację, -16 zł składki za 2010 r., czyli w sumie 22,- zł
3) osoby, którym składka ulgowa nie przysługuje – muszą zapłacić składkę normalną 32 zł i wpisowe 10,- zł
Ponadto trzeba dostarczyć 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym i wypełnioną deklarację (w załączeniu).


Linki do Zarządzeń PTTK dotyczących składek PTTK:
http://www.pttk.pl/zg/protokoly/prot_zg_k17_p03/p17_03_u009_pttk_skladka_karencyjna_wprowadzenie.pdf
http://www.pttk.pl/zg/protokoly/prot_zg_k17_p03/p17_03_u010_pttk_skladki_2010.pdf

Osoby, chcące opłacić składki PTTK proszone są o przekazanie informacji na ten temat e’mailem na adres akt.gronie@gmail.com lub SMS-em na tel. kom. +48604450769 i przyjście na zebranie AKT z pieniędzmi, zdjęciami i wypełnioną deklaracją lub przekazanie w/w w inny sposób - po kilku dniach każdy chętny będzie miał aktualną legitymację PTTK.

Składki klubowe AKT „Gronie” pozostają na dotychczasowym poziomie (obecnie 20 zł rocznie).

Warunki objęcia ubezpieczeniem
następstw nieszczęśliwych wypadków
członków PTTK - posiadaczy
legitymacji członkowskich PTTK

na podstawie OWU Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych wypadków SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. i Umowy Generalnej nr 200552101282

§1. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

 1. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, które powstały w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie uczestnictwa poszkodowanego w imprezie zorganizowanej przez PTTK.
 2. Nieszczęśliwym wypadkiem jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, oddziałujące na organizm Ubezpieczonego, w następstwie którego Ubezpieczony wbrew własnej woli dozna stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub nastąpi jego śmierć. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się także sytuację, gdy na skutek nadmiernego wysiłku kończyn lub kręgosłupa nastąpi zwichnięcie stawu, naciągnięcie lub zerwanie mięśni, ścięgien, wiązadeł lub torebek stawowych.
 3. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. W ramach umowy ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie:
  1. stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego;
  2. śmierci Ubezpieczonego;
 4. Ubezpieczenie zawiera się na rzecz osób trzecich (ubezpieczonych), którymi są wszystkie osoby uczestniczące w imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK, a także osoby wyznaczone przez PTTK do obsługi imprezy podczas prac przygotowawczych i zamykających jej organizację, posiadające ważną legitymację członkowską PTTK.

§2. RODZAJE ŚWIADCZEŃ. SUMA UBEZPIECZENIA

 1. Suma ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi:
  1. 10 000 PLN - świadczenie z tytułu 100% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
  2. 5 000 PLN - świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 2. Wysokość świadczenia wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
 3. Świadczenie w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
  1. Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową dojdzie do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, rozumianego jako trwałe upośledzenie funkcji fizycznych lub psychicznych organizmu wskutek uszkodzenia części ciała lub narządów zmysłów, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wypłaca świadczenie pieniężne w wysokości ustalonej według poniższych ustępów.
  2. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu musi wystąpić oraz zostać zgłoszony SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w ciągu jednego roku od nieszczęśliwego wypadku. Zgłoszenie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wystąpienia uszczerbku na zdrowiu musi nastąpić przed upływem 90 dni od jego wystąpienia, niezależnie, czy proces leczenia został zakończony, czy nie.
  3. Wysokość świadczenia określa się według stopnia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalanego przez lekarza wskazanego przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. na podstawie "Tabeli procentowej oceny stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu" stosowanej w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
  4. Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku upośledzeniu ulega większa liczba funkcji fizycznych lub psychicznych, stopnie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynikające z "Tabeli procentowej oceny stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu" stosowanej przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. są sumowane.
  5. Maksymalny uznawany stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi łącznie (w odniesieniu do wszystkich części ciała i narządów zmysłów) 100 %.
  6. Jeżeli skutki nieszczęśliwego wypadku dotyczą funkcji fizycznej lub psychicznej, wobec której już wcześniej zaistniał stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, za stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, będący podstawą określenia wysokości świadczenia uznaje się różnicę pomiędzy wcześniejszym stopniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu a stopniem, jaki powstał wskutek nieszczęśliwego wypadku. Jego ustalenia dokonuje się zgodnie z zapisami pkt 3.3-3.5.
  7. Świadczenie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego nie przysługuje, jeżeli w ciągu jednego roku od nieszczęśliwego wypadku nastąpi śmierć Ubezpieczonego spowodowana tym wypadkiem. Świadczenie wypłacane z tytułu śmierci Ubezpieczonego zostaje pomniejszone o wartość świadczenia wypłaconego wcześniej z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego tym wypadkiem. Jeżeli wypłacone wcześniej świadczenie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu było wyższe, niż świadczenie należne z tytułu śmierci Ubezpieczonego, świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie jest wypłacane.
  8. Jeżeli nastąpi śmierć Ubezpieczonego z przyczyn niezwiązanych z nieszczęśliwym wypadkiem w ciągu jednego roku od wypadku lub - niezależnie od przyczyny później niż rok od wypadku, a prawo do świadczenia z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu powstało zgodnie z pkt 3.1 i 3.2, wysokość świadczenia określa się według stopnia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z jakim należałoby się liczyć na podstawie wyników ostatnich badań lekarskich.
 4. Świadczenie na wypadek śmierci
  1. Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w ciągu jednego roku od tego wypadku nastąpi śmierć Ubezpieczonego, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wypłaca świadczenie na wypadek śmierci w wysokości określonej w pkt 1.2.
  2. Świadczenie na wypadek śmierci wypłaca się osobie uprawnionej, wyznaczonej imiennie przez Ubezpieczonego. Ubezpieczony może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci. W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby uprawnionej i nie wskazania udziału każdej z tych osób w świadczeniu, przyjmuje się, że ich udziały w świadczeniu na wypadek śmierci są równe.
   Uwaga! "Formularz wyznaczenia osoby uposażonej" zamieszczony jest na stronie internetowej PTTK i stronie internetowej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Prosimy wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go na adres:
   SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Jasna 14/16a
   00-041 Warszawa
  3. W przypadku braku wskazanej osoby uprawnionej w chwili śmierci Ubezpieczonego, świadczenie wypłaca się członkom rodziny Ubezpieczonego w kolejności:
   1. małżonek;
   2. dzieci, jeżeli brak jest małżonka świadczenie wypłacane jest im w równych częściach;
   3. rodzice, jeżeli brak jest małżonka i dzieci świadczenie wypłacane jest im w równych częściach;
   4. krewni powołani do dziedziczenia ustawowego, jeżeli brak jest osób wymienionych w pkt 4.3.1-4.3.3 świadczenie wypłacane jest im w równych częściach.
 5. W razie braku osób, wymienionych w pkt 4.3, SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. wypłaca udokumentowane koszty pogrzebu Ubezpieczonego osobie, która te koszty poniosła, do wysokości świadczenia na wypadek śmierci.

§3. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ŚWIADCZEŃ

 1. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej
  1. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków:
   1. spowodowanych przez Ubezpieczonego umyślnie;
   2. doznanych pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
   3. spowodowanych zaburzeniami umysłu lub świadomości Ubezpieczonego, także gdy są następstwem udarów mózgu, napadów epilepsji lub innych napadów drgawek, obejmujących ciało Ubezpieczonego;
   4. wynikających z popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego;
   5. bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych działaniami wojennymi, wojną domową, stanem wojennym lub wyjątkowym;
   6. bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych zamieszkami społecznymi, rozruchami, strajkami lub lokautami, jeżeli Ubezpieczony uczestniczył w nich po stronie sprawców;
   7. związanych z nielegalnym świadczeniem pracy;
   8. związanych z użytkowaniem urządzeń latających, ze skokami spadochronowymi, jak również zaistniałe w trakcie działalności zawodowej wykonywanej przy pomocy urządzeń latających;
   9. osób pracujących w przemyśle chemicznym, wydobywczym lub metalurgicznym (odlewnie, stalownie, huty, walcownie). Niniejsze wyłączenie nie dotyczy wyżej wymienionych osób uczestniczących w imprezach o charakterze zorganizowanym, prowadzonych i przygotowywanych przez PTTK.
   10. policjantów, żołnierzy zawodowych, saperów, pirotechników i innych osób zatrudnionych przy materiałach wybuchowych, ratowników górskich, przewodników górskich (ekspedycje), osób wykonujących pracę w przemyśle energetycznym, gazowniczym, górnictwie, kopalnictwie, kaskaderów, nurków, akrobatów, artystów cyrkowych, treserów zwierząt. Niniejsze wyłączenie nie dotyczy wyżej wymienionych osób uczestniczących w imprezach o charakterze zorganizowanym, prowadzonych i przygotowywanych przez PTTK.
   11. związanych z wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportu;
   12. związanych ze zorganizowanym uprawianiem sportu, o ile strony nie umówiły się inaczej;
   13. związanych z uprawianiem w jakikolwiek sposób następujących dyscyplin: sportów lotniczych, motorowych, oraz związanych z użyciem broni, o ile strony umowy nie uzgodniły inaczej;
   14. spowodowanych uprawianiem sportu przy użyciu sprzętu lub narzędzi nie spełniających wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie posiadających wymaganych atestów;
   15. spowodowanych uczestnictwem w imprezach motorowych jako kierowca, pomocnik kierowcy, pasażer pojazdu silnikowego, włącznie ze związanymi z nimi jazdami treningowymi, w których chodzi o osiąganie maksymalnych prędkości;
   16. związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych.
  2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto:
   1. chorób zawodowych oraz wszelkich chorób lub stanów chorobowych, także gdy występują nagle, lecz nie są następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową;
   2. uszczerbków na zdrowiu powstałych w wyniku promieniowania lub oddziaływania energii jądrowej;
   3. uszczerbków na zdrowiu spowodowanych środkami leczniczymi lub zabiegami, wykonanymi lub zleconymi do wykonania przez Ubezpieczonego na jego organizmie; ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, jeżeli zabiegi lub środki lecznicze, także z zakresu diagnostyki i leczenia przy pomocy promieniowania, stosowane są w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną wynikającą z umowy ubezpieczenia;
   4. infekcji; ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, jeżeli zarazki chorobotwórcze dostały się do organizmu w wyniku ran odniesionych w nieszczęśliwym wypadku objętym ochroną wynikającą z umowy ubezpieczenia:
    1. do ran powypadkowych nie zalicza się drobnych uszkodzeń skóry lub śluzówki, przez które zarazki chorobotwórcze dostają się do organizmu; ograniczenie to nie dotyczy wścieklizny i tężca.
    2. w odniesieniu do infekcji spowodowanych środkami leczniczymi stosuje się odpowiednio pkt 1.2.3;
   5. zatruć na skutek doustnego zażycia substancji stałych lub płynnych;
   6. przepuklin brzusznych lub pachwinowych; ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, gdy przepukliny brzuszne lub pachwinowe są następstwem objętego ochroną ubezpieczeniową nieszczęśliwego wypadku, polegającego na oddziaływaniu z zewnątrz przemocą;
   7. uszkodzeń dysków międzykręgowych oraz krwawienia z organów wewnętrznych i mózgu; ochrona ubezpieczeniowa istnieje jednak, jeśli przyczyną jest nieszczęśliwy wypadek objęty ochroną wynikającą z umowy ubezpieczenia;
   8. zaburzeń chorobowych na skutek reakcji psychicznych, niezależnie od przyczyn tych reakcji.
  3. Ochroną ubezpieczeniową nie mogą zostać objęte i nie są objęte, mimo opłacenia składki, osoby chore lub upośledzone umysłowo, chore nerwowo, chore na zapalenie opon mózgowych, dotknięte epilepsją, chore na hemofilię, niesłyszące lub niewidome, osoby posiadające stwierdzony na podstawie dokumentacji medycznej 70 % lub większy stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, osoby, które wymagają stałej opieki. Za osobę wymagającą stałej opieki uważa się osobę, która do załatwiania większości spraw życia codziennego potrzebuje pomocy.

§4. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

 1. W Oddziałach PTTK znajdować się będą listy członków stowarzyszenia zawierające imię, nazwisko, adres oraz datę opłacenia składki członkowskiej lub też datę nieodpłatnego zamówienia znaczka potwierdzających ważność legitymacji dla osób zwolnionych z opłacania składki członkowskiej.
 2. W przypadku szkody SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ma prawo wystąpienia do Oddziału PTTK lub do Biura ZG PTTK w celu otrzymania oryginału listy ubezpieczonych lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
 3. Za ważną legitymację członkowską PTTK uznaje się legitymację posiadającą znaczek członkowski określający termin jej ważności. PTTK. Jest ona jednocześnie dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia.

§5. OKRES UBEZPIECZENIA. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. rozpoczyna się:
  1. z tytułu członkostwa w 2005 r.: od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2005 r.,
  2. z tytułu członkostwa w 2005 r. dla osób zwolnionych z opłacenia składki członkowskiej: od dnia złożenia zamówienia na znaczek, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2005 r.,
  3. z tytułu członkostwa w latach następnych: od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia każdego roku,
  4. z tytułu członkostwa w latach następnych dla osób zwolnionych z opłacenia składki członkowskiej: od dnia złożenia zamówienia na znaczek, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia każdego roku.
 2. Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. kończy się:
  1. w roku 2005 r.: dnia 31 marca 2006 roku,
  2. w latach następnych: dnia 31 marca kolejnego roku.
 3. Ochrona ubezpieczeniowa ulega zawieszeniu na okres odbywania przez Ubezpieczonego służby w jednostce wojskowej lub podobnej formacji uzbrojonej, na wojnie lub podczas udziału w akcji zbrojnej. Ochrona ubezpieczeniowa ulega wznowieniu od dnia następnego po otrzymaniu przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zawiadomienia od Ubezpieczającego o zakończeniu takiej służby. Za okres zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej składki nie opłaca się.
 4. Umowa ubezpieczenia wygasa z dniem zaprzestania prowadzenia działalności przez PTTK
 5. Ochrona ubezpieczeniowa wobec danego Ubezpieczonego wygasa:
  1. z końcem okresu ubezpieczenia,
  2. z dniem śmierci Ubezpieczonego.
 6. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego Ubezpieczonego kończy się z dniem, w którym u Ubezpieczonego stwierdza się chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe, chorobę nerwową, zapalenie opon mózgowych, epilepsję, hemofilię, całkowity zanik słuchu lub wzroku, 70 % lub większy stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu lub wymóg istnienia stałej opieki.

§6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

 1. W Oddziałach PTTK znajdować się będą listy członków stowarzyszenia zawierające imię, nazwisko, adres oraz datę opłacenia składki członkowskiej lub też datę nieodpłatnego zamówienia znaczka potwierdzającego ważność legitymacji dla osób zwolnionych z opłacania składki członkowskiej.
 2. Oddziały PTTK są zobowiązane udostępnić na prośbę SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. lub poszkodowanego listę Ubezpieczonych lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez reprezentanta Oddziału.
 3. Oddział PTTK jest zobowiązany do potwierdzenie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. faktu, że szkoda wystąpiła w czasie uczestnictwa w imprezie zorganizowanej przez PTTK
 4. Oddział PTTK wydaje powyższe potwierdzenie na podstawie oświadczenia organizatora imprezy. W przypadku, gdy wypadkowi uległ organizator imprezy, potwierdzenie powyższe wydaje się na podstawie oświadczenia dwóch uczestników imprezy.
 5. Organizator zobowiązany jest do zgłoszenia imprezy do Oddziału przed jej rozpoczęciem.
 6. ZG PTTK będzie aktualizował dane dotyczące liczby osób, które opłaciły składkę członkowską PTTK i zostały objęte ubezpieczeniem.
 7. Jeżeli w czasie imprezy w wyniku wypadku doszło do śmierci Ubezpieczonego, organizator imprezy ma obowiązek zgłosić ten fakt SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

§7. POSTĘPOWANIE PO WYPADKU

 1. Po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku, objętego ochroną ubezpieczeniową przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarza i powiadomić SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie później niż w ciągu 14 dni od zajścia zdarzenia lub od dnia, w którym dokonanie takiego powiadomienia stało się możliwe. Ubezpieczony ma obowiązek wypełniać zalecenia lekarskie a ponadto, na ile jest to możliwe, minimalizować następstwa wypadku.
 2. Ubezpieczony ma obowiązek wypełnić formularz zgłoszenia szkody zgodnie z prawdą i niezwłocznie odesłać go do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Ponadto, zarówno Ubezpieczony jak i PTTK, są zobowiązani do niezwłocznego udzielania dodatkowych wyjaśnień dotyczących okoliczności wypadku.
 3. Ubezpieczony podda się badaniom prowadzonym przez lekarzy wskazanych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., którzy stwierdzą wysokość stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego oraz zasadność roszczeń o wypłatę innych świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ponosi niezbędne koszty tych badań.
 4. Ubezpieczony upoważni SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. do uzyskiwania niezbędnych informacji od lekarzy, którzy - także z innych przyczyn - leczyli lub badali Ubezpieczonego oraz od innych instytucji ubezpieczeniowych lub urzędów.
 5. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych obowiązków, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. jest zwolnione z obowiązku wypłaty świadczenia, chyba że naruszenie nie miało wpływu na ustalenie prawa do świadczenia ani na wysokość świadczenia.
 6. Potwierdzenie faktu, że szkoda wystąpiła w czasie uczestnictwa w imprezie zorganizowanej przez PTTK, wydane przez Oddział PTTK dokonywane będzie na formularzu zgłoszenia szkody.
 7. Oddział PTTK wydaje powyższe potwierdzenie na podstawie oświadczenia organizatora imprezy. Jeżeli wypadkowi uległ organizator imprezy, potwierdzenie powyższe wydaje się na podstawie oświadczenia dwóch uczestników imprezy.
 8. Do formularza zgłoszenia wypadku poszkodowany zobowiązany jest dołączyć:
  1. fotokopię ważnej legitymacji członkowskiej PTTK (wklejony znaczek określającego termin ważności legitymacji członkowskiej), która jest dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia,
  2. fotokopię fragmentu listy ubezpieczonych, która znajdować się będzie w Oddziałach PTTK.

§8. USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w terminie 7 dni poinformuje pisemnie Ubezpieczonego o przyjęciu zgłoszenia oraz przedstawi wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia.
 2. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. jest zobowiązane do uznania lub odmowy uznania prawa do świadczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia jest niemożliwe, Ubezpieczony zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie ze wskazaniem przyczyn niemożności spełnienia świadczenia w podanym terminie.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, świadczenie wypłacane jest w terminie 14 dni od otrzymania pełnej wymaganej dokumentacji potwierdzającej wystąpienie nieszczęśliwego wypadku i jego następstw objętych ochroną ubezpieczeniową.
 4. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 2, ustalenie prawa do świadczenia następuje po zakończeniu leczenia urazu. Za okres leczenia uważa się czas leczenia bezpośredniego wraz z okresem zalecanej i zakończonej rehabilitacji.
 5. Na żądanie Ubezpieczonego SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. może wypłacić zaliczkę na poczet świadczenia z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli obowiązek świadczenia został określony wstępnie tylko co do podstawy. Wysokość zaliczki nie może przekroczyć 25% sumy ubezpieczenia.
 6. W przypadku ustalenia wysokości świadczenia w kwocie niższej niż wypłacona uprzednio zaliczka, Ubezpieczony lub osoby uprawnione zobowiązane są zwrócić nadpłaconą część SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wciągu 14 dni od dnia ustalenia wysokości świadczenia.
 7. Jeżeli świadczenie z tytułu złożonego roszczenia nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż wynikałoby to z zawartej umowy ubezpieczenia lub zgłoszonego roszczenia, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pisemnie zawiadamia Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia.
 8. Jeżeli w ciągu jednego roku po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku nie zostało zakończone leczenie jego następstw, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wypłaca świadczenie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jaki może być ustalony w danym momencie, nie więcej jednak niż 50 % sumy ubezpieczenia.
 9. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu wyjaśniającym, zawartej z Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub osobą uprawnioną ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i inne przepisy bezwzględnie obowiązujące.
 2. Ewentualne spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. lub dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia.


wtorek, 9 marca 2010

Spotkanie 9.03.2010 - "Małgosia z d.Jendrysik i Wojtek Beblo na nartach w Alpach" odc 1

Małgosia z d. Jendrysik i Wojtek Beblo za pomocą bardzo zaawansowanych metod audiowizualnych opowiedzieli nam o swoich pobytach na nartach w Alpach (zarówno zimą jak i latem). W 1 odcinku była to głównie dolina Ziller i Innsbruck. cdn za miesiąc. To było piękne !!!Serdecznie dziękujemy za już i prosimy o jeszcze.

Prezes poinformował, że:
- Regulamin AKT przyjęty przez Walne Zebranie 9.02.2010 jest dołączony do 1-szej wiadomosci na niniejszym blogu,
- u pp. Szczepanowskich odbyło się 3 marca zebranie nowego Zarządu AKT (oraz E.Jarosza jako przewodniczącego Walnego Zebrania),
- 13 kwietnia (następne spotkanie) oprócz dalszego ciągu opowieści M.W. Beblów będziemy się uczyć spiewać (pod wodzą E.Jarosza) pieśni ks. Emanuela Grima "Gronie nasze gronie...",
- trwają przygotowania do obchodów 50-lecia AKT "Gronie" - poszukiwany jest chętny, który załatwi "ładny, tanio i szybko" znaczek na tę okoliczność,
- Maryla Zarębska - "prezeska" Koła Przewodników Terenowych i Miejskich przy Oddziale Górnośląskim PTTK w Katowicach zaprasza nas 28 marca (godz. 9-14) na zwiedzanie judaików Będzina i Czeladzi (koszt przejazdu busem 15,- zł) i 15 kwietnia na 2 godz. spacer z architektem szlakiem moderny po Katowicach. Spotkanie o 16.00 przy kościele garnizonowym. Zapisy u Prezesa AKT.
Panie podziekowały Prezesowi za życzenia i tulipany (co prawda tylko na zdjęciu) przekazane z okazji wczorajszego Ich Święta.
Prezes serdecznie podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w obchodach 1 rocznicy smierci ks. Jerzego Pawlika, który dzisiaj (gdyby żył) skończyłby 91 lat.
Prezes i Skarbnik obiecali szybko załatwić formalności związane z odrobieniem zaległości w opłacaniu składek członkowskich PTTK - stosowny komunikat będzie przekazany niezwłocznie wszelkimi dostępnymi drogami.
Program spotkań AKT "Gronie" na II kwartał 2010 r:
- 13 kwietnia - uczymy się śpiewać "Gronie nasze gronie... " wg ks. Emanuela Grima + 2 odcinek wspomnień Małgosi i Wojtka Beblo,
- 11 maja - spacer po Giszowcu,
- 28-30 maja - 54 Rajd Wiosenny im.Janusza Gregorczyka "Dookoła Gór Stołowych",
- 8 czerwca - spacer po Nikiszowcu,
- 26 czerwca - 13 Posiady Jurajskie "U Szulców"
o imprezach "proszonych" będę informował na bieżąco